Általános Szerződési Feltételek

Átalános Szerződési Feltételek

Tartalom

1. Bevezető rendelkezések
2. Az ÁSZF célja
3. Az ÁSZF nyelve
4. Az ÁSZF hatálya
4.1. Tárgyi és időbeli hatály
4.2. Személyi hatály
5. Az irányadó jog
6. Fogalomtár
7. A szerződő felek
7.1. A Szolgáltató
7.2. A Megrendelő
8. Az ÁSZF elfogadása a Megrendelő részéről
9. A szerződés létrejötte
10. A Megrendelő jogai, kötelezettségei
11. Adatvédelem, adatbiztonság
12. Jogorvoslat
12.1. Panaszkezelés
12.2. Békéltető testületek elérhetőségei
13. Az ÁSZF módosítása
14. Záró rendelkezések
14.1. A távoli felek közti szerződésekkel kapcsolatos kikötések
14.2. A szerződés megszűnése
14.3. Felelősség
14.4. Felhasználhatósági időtartam
15. Coaching szerződés – Tanácsadói /megállapodás

1. Bevezető rendelkezések

Amennyiben Ön megrendelőként/vásárlóként/ kívánja a Petrovszky Tivadar ev. www.kapcsolatspecialista.hu webshop szolgáltatásait (Webshop szolgáltatás) igénybe venni, kérjük, szíveskedjen figyelmesen elolvasni az Általános Szerződési Feltételeket (a továbbiakban ÁSZF).

A Webshop általános szerződési feltételei a szolgáltató és a vele szerződéses kapcsolatba lépő megrendelő között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza.

2. Az ÁSZF célja

A Szolgáltató által meghatározott ÁSZF célja, hogy:

 • részletesen szabályozza a Webshop-szolgáltatásai és annak igénybevételével kapcsolatos feltételeket;
 • a Szolgáltató és a Megrendelő szerződéses jogait és kötelezettségeit;
 • és egyéb, a Webshop-szolgáltatással összefüggő lényeges körülményeket.

3. Az ÁSZF nyelve

A szerződés nyelve: magyar

4. Az ÁSZF hatálya

 

4.1. Tárgyi és időbeli hatály:

Az ÁSZF hatálya kiterjed a Szolgáltató honlapján (www.kapcsolatspecialista.hu) keresztül a Megrendelők részére nyújtott minden “elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra”, az ehhez kapcsolódó jogokra, kötelezettségekre, továbbá a Webshop működésének minden lényeges paraméterére, a webshop honlapján történő megjelenésétől (2020-04-26. napjától), annak visszavonásáig.

4.2. Személyi hatály:

 • a honlap/és webshop internetes látogatói
 • a webshop regisztrált és nem regisztrált vásárlói
 • a hírlevél szolgáltatásra jelentkezők

5. Az irányadó jog

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdéseket illetően -a nem Magyarország területére irányuló szállítás esetében is – a mindenkor hatályos magyar jogszabályok az irányadóak, így különösen:

 • az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII tv.,
 • az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv.;
 • az 2013. évi V. tv. a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban: új Ptk.);
 • a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezései külön kikötés nélkül is irányadóak.

6. Fogalomtár

Átvevő: a megrendelő által rendelés feladása során megjelölt természetes személy, aki kizárólagosan jogosult a terméket átvenni.

Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetesszemély.

Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak;

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz;

Termék: ingó dolog, kivéve a végrehajtási eljárás vagy más hatósági intézkedés folytán eladott dolog; terméknek minősül a tartályban, palackban vagy egyéb módon korlátozott mennyiségben vagy meghatározott űrtartalommal kiszerelt víz, gáz és villamos energia;

Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy

7. A szerződő felek

Az ÁSZF az alábbi Felek között jön létre határozatlan időre:

7.1. A Szolgáltató:

Cégnév: PETROVSZKY TIVADAR ev.

Cím: 1172 Budapest Kecel utca 33.

Telefon: +06-70-6752535

Áruház neve: KAPCSOLATSPECIALISTA

Adószám: 56933776-1-42

Nyilvantartasi szam: 55642378

Statisztikai szamjel: 56933776-9609-231-01

Email: pt@kapcsolatspecialista.hu

Weboldal: www.kapcsolatspecialista.hu

 

Tárhelyszolgáltató neve, e-mail címe:

Név: Maxer Hosting Kft (Maxer.hu) E-mail: info@maxer.hu Adatfeldolgozói feladat: a személyes adatok tárolása (tárhely szolgáltató)

Kapcsolattartó neve: Petrovszky Tivadar

a továbbiakban, mint Szolgáltató

7.2. A Megrendelő:

Az a természetes vagy jogi személy, aki a Webáruház-szolgáltatást igénybe veszi, azaz a Webáruház internetes felületén keresztül regisztrációval vagy a nélkül e felületen keresztül árut rendel, vásárol. A továbbiakban, mint Megrendelő.

8. Az ÁSZF elfogadása a Megrendelő részéről

Az ÁSZF Megrendelő által történő elfogadása a Webáruház-szolgáltatás igénybevételének előfeltétele.

A feltételek elfogadásának minősül, ha a Megrendelő a szolgáltatást igénybe veszi, azaz a webáruház honlapján regisztráltatja magát, és az ÁSZF megismeréséről, elfogadásáról akként nyilatkozik, hogy az internetes felületen erre megjelölt rubrikát bejelöli.

Ha a Szolgáltató a Megrendelő utolsó belépése óta eltelt idő alatt az ÁSZF-t módosította, a Megrendelőt a változásról belépéskor értesíti, így a Megrendelőnek a következő rendelés leadása előtt az új ÁSZF-t újra el kell fogadnia.

A Megrendelő által a regisztráció során elfogadott ÁSZF iktatásra nem kerül, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, amelyet rendszerünkben elektronikusan nyilvántartunk. Az ÁSZF módosításáról a Szolgáltató a Megrendelő időben a regisztráláskor megadott e-mail címre küldött elektronikus levélben tájékoztatja.

A webshop működésével, a rendelés és szállítás általános folyamatával kapcsolatosan a jelen általános szerződési feltételekben, valamint telefonos ügyfélszolgálatunkon tájékozódhat.

Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben.

9. A szerződés létrejötte

Szolgáltató a Megrendelő részére az alábbi feltételek szerint nyújtja a webshop-szolgáltatást.

 1. A megrendelések leadása regisztráció nélkül és regisztrációt követően a webshopban kizárólag elektronikus úton lehetséges a www.kapcsolatspecialista.hu weboldalon. A weboldalon más formátumban leadott rendeléseket a Szolgáltató nem fogadja el.
 2. A Felhasználó döntése alapján, a regisztráció érdekében kötelezendően megadandó adatok: felhasználói név, e-mail cím, jelszó, telefonszám, név, cím, irányítószám, város, utca, házszám.

Szolgáltatás teljesítéséhez szükséges kötelezendően megadandó adatok: szállítási adatok: név, város, irányítószám, cím, számlázási adatok: név, város, irányítószám, cím, a Felhasználó vásárlásainak tételösszege, a Felhasználó által rendeléskor kiválasztott termékkategória, és termék; a Felhasználó által a rendeléskor meghatározott termék(ek) mennyisége.

 1. A Felhasználó a kiválasztott termék, termékek darabszámát beállítja.
 2. A Felhasználó a kiválasztott terméket, termékeket kosárba helyezi a „Kosárba tesz” gombra kattintva. Bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a „kosár” ikonra kattintva. A kosárban áttekintést kap rendeléséről, itt módosíthatja az egyes tételek számát, törölheti is azokat.
 3. Amennyiben a Felhasználó további terméket szeretne kosárba helyezni, úgy kiválasztja a megvásárolni kívánt terméket és azt is kosárba helyezi.
 4. Amennyiben törölni szeretné a kosár tartalmát, úgy azt megteheti az „x” ikonra kattintással.
 5. Mennyiség véglegesítéséhez a Rendelés áttekintése oldalon lévő mennyiség felirat alatt található „frissítés” ikonra kattint a felhasználó.
 6. Amennyiben nem szeretne, további terméket vásárolni úgy ellenőrzi a kosár tartalmát, és ha mindent rendben talált, akkor válassza ki a fizetési módot.
 7. Amennyiben akció keretében kupon beváltására van lehetőség, abban az esetben a „Kupon beváltás” mezőbe írhatja be a kupon azonosítóját, mely után az „OK” gombra kell kattintani.
 8. A megrendelt termékek esetében egy fizetési mód közül választhat a fogyasztó.

Banki átutalás

A megrendelés leadása után, a megrendelő, e-mailben kapja meg a megrendelés részleteit, amely tartalmazza a megrendelt szolgáltatások árának kiegyenlítéséhez szükséges vállalkozói számlaszámot is.

 1. A vállalkozás az adott fizetési mód igénybevételéért a fizetési móddal összefüggésben felmerült általa viselt költséget meghaladó díjat nem számíthat fel és a vállalkozás nem követelhet a fogyasztótól ellenszolgáltatást, ha olyan terméket értékesít vagy olyan szolgáltatást nyújt, amelyre nézve nem jött létre szerződés.
 2. A Felhasználó e-mailben a megrendelést követően visszaigazolást kap, mely visszaigazolásban megküldésre kerül a szerződés létrejötte napján hatályos általános szerződési feltétel és az adatvédelmi nyilatkozat is. (Ha a felhasználó rossz e-mail címet adott meg vagy fiókjához tartozó tárhely telitettsége miatt nem tud üzenetet fogadni, úgy ezekben az esetekben a Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás az említett okok miatt nem érkezik meg időben a Felhasználóhoz.)
 3. A visszaigazoló e-mail végleges elfogadó nyilatkozatnak is minősül, és így a távollévők között kötött szerződés létrejöttét eredményezi.
 4. Amennyiben ez a visszaigazoló e-mail valamilyen oknál fogva 48 órán belül nem kerül kiküldésre, úgy a megrendelő mentesül a vásárlás kötelezettsége alól.
 5. A szerződés az automatikus visszaigazolás elküldésével jön létre. A szerződéskötés napja a visszaigazolás elküldésének a napja.
 6. A honlapon keresztül kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, a Szolgáltató azt nem iktatja, utólagosan nem hozzáférhető.
 7. A megrendelés teljesítése
 8. A szolgáltató a teljesítést személyes vagy online konzultáció keretein belül végzi.
 9. A szolgáltató részteljesítést nem vállal és nem fogad el.
 10. A megrendelés visszavonása, módosítása

A webshop szoftvere a rendelés felvételének tényéről a megrendelés leadásakor a megrendelő felé azonnal értesítést küld. Amennyiben a Megrendelőhöz a visszaigazoló értesítés 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a Megrendelő ajánlattételi kötöttségei megszűnnek.

A megrendelés módosítására, visszavonására csak a károk és költségek megtérítése mellett van módfigyelemmel a termékek körére és azok romlandóságára.

A téves adatbevitel miatt szükségessé váló módosítás az pt@kapcsolatspecialista.hu e-mail címre küldötte-mail útján lehetséges, azonban az nem érintheti a megrendelt termékek körét, mennyiségét. A szállítási cím a szállítás megkezdéséig módosítható.

10. A Megrendelő jogai, kötelezettségei

10.1. Az elállás joga

A megrendelőt nem illeti az elállás joga, abban az esetben, ha a naptár menüben lefoglalt vagy e-mail-ben egyeztetett időpontban nem jelenik meg, nem vesz részt a konzultáción. Az előre lefoglalt időpontok, kizárólag 48 órán belül módosíthatóak, amennyiben ennél rövidebb időn belül szeretné a Megrendelő az időpontot módosítani, akkor a konzultáció megtartottnak tekintendő.

11. Adatvédelem, adatbiztonság

A szolgáltató Adatvédelmi nyilatkozata itt érhető el, mely az ÁSZF részét képezi. Megrendelő az ÁSZF elfogadásával feltétlenül és visszavonhatatlanul kijelenti, hogy az ÁSZF-et, az Adatvédelmi tájékoztató elolvasta, megértette, tudomásul vette és magára nézve kötelezőnek ismerte el.

12. Jogorvoslat

A vállalkozás biztosítja, hogy a vele telefon igénybevételével kapcsolatba lépő fogyasztót a hívásért emelt díj nem terheli. E rendelkezés nem érinti az elektronikus hírközlési szolgáltató azon jogát, hogy a hívásokért díjat számítson fel.

12.1. Panaszkezelés

A Felhasználók panaszaikat az ügyfélszolgálatra (pt@kapcsolatspecialista.hu) küldött e-mailben juttathatják el a Szolgáltatóhoz. A panaszügyintézés helye megegyezik a forgalmazás, értékesítés helyével.

Fogyasztói jogvita esetén, fogyasztó a tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez tud fordulni.

A békéltető testületek elérhetősége itt, illetve lejjebb tekinthető meg:

http://www.ofe.hu/inet/ofe/hu/menu/bekeltetes.html

 

12.2. Békéltető testületek elérhetőségei

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500

Fax száma: (76) 501-538

Név: Mátyus Mariann

E-mail cím: bkmkik@mail.datanet.hu;

**********************************************

Baranya Megyei Békéltető Testület

Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.

Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.

Telefonszáma: (72) 507-154

Fax száma: (72) 507-152

Név: Dr. Bodnár József

E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu;

**********************************************

Békés Megyei Békéltető Testület

Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775

Fax száma: (66) 324-976

Név: Dr. Bagdi László

E-mail cím: bmkik@bmkik.hu;

**********************************************

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870

Fax száma: (46) 501-099

Név: Dr. Tulipán Péter

E-mail cím: kalna.zsuzsa@bokik.hu;

***********************************************

Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186

Név: Dr. Baranovszky György

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu;

***********************************************

Csongrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék

Fax száma: (62) 426-149

Név: Dékány László, Jerney Zoltán

E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu;

************************************************

Fejér Megyei Békéltető Testület

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Telefonszáma: (22) 510-310

Fax száma: (22) 510-312

Név: Kirst László

E-mail cím: fmkik@fmkik.hu;

************************************************

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217

Fax száma: (96) 520-218

Név: Horváth László

E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu;

************************************************

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Telefonszáma: (52) 500-749

Fax száma: (52) 500-720

Név: Dr. Hajnal Zsolt

E-mail cím: info@hbkik.hu;

************************************************

Heves Megyei Békéltető Testület

Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.

Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék

Fax száma: (36) 323-615

Név: Pintérné Dobó Tünde

E-mail cím: tunde@hkik.hu;

************************************************

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.

Telefonszáma: (56) 510-610

Fax száma: (56) 370-005

Név: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit

E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu;

************************************************

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszáma: (34) 513-010

Fax száma: (34) 316-259

Név: Dr. Rozsnyói György

E-mail cím: kemkik@kemkik.hu;

*************************************************

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a

Telefonszám: (32) 520-860

Fax száma: (32) 520-862

Név: Dr. Pongó Erik

E-mail cím: nkik@nkik.hu;

*************************************************

Pest Megyei Békéltető Testület

Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.

Telefonszáma: (1)-269-0703

Fax száma: (1)-269-0703

Név: dr. Csanádi Károly

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Honlap cím: www.panaszrendezes.hu

*************************************************

Somogy Megyei Békéltető Testület

Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.

Telefonszáma: (82) 501-000

Fax száma: (82) 501-046

Név: Dr. Novák Ferenc

E-mail cím: skik@skik.hu;

*************************************************

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180

Fax száma: (42) 311-750

Név: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin

E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu;

*************************************************

Tolna Megyei Békéltető Testület

Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Telefonszáma: (74) 411-661

Fax száma: (74) 411-456

Név: Mátyás Tibor

E-mail cím: kamara@tmkik.hu;

*************************************************

Vas Megyei Békéltető Testület

Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefonszáma: (94) 312-356

Fax száma: (94) 316-936

Név: Dr. Kövesdi Zoltán

E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu

*************************************************

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1.

Telefonszáma: 88/429-008, vagy 88/814-111 (VKIK)

Fax száma: 88/412-150 (VKIK fax száma)

Név: dr. Vasvári Csaba elnök ( munkanapokon hívható 08:00-13:00 óráig: 06/30/608-0270-es

mobilon)

Fogadóóra: kedden 08:00 – 13:00, ekkor közvetlenül hívható telefonszám: 88/814-121

E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu

web: www.bekeltetesveszprem.hu

*************************************************

Zala Megyei Békéltető Testület

Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.

Telefonszáma: (92) 550-513

Fax száma: (92) 550-525

Név: dr. Koczka Csaba

E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu

13. Az ÁSZF módosítása

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az ÁSZF et részben vagy egészben bármikor módosítsa.

14. Záró rendelkezések

14.1. A távoli felek közti szerződésekkel kapcsolatos kikötések

Szolgáltató és Megrendelő között írásos szerződés köttetik, amelyet szolgáltató elektronikus

rendszerében tárol.

14.2. A szerződés megszűnése

Megrendelő bármikor kérheti a szerződés megszüntetését, amelyet a Szolgáltató a Megrendelő személyazonosságának igazolása után tudomásul vesz, és a Megrendelő Webáruház-használati lehetőségét megszünteti, regisztrációját törli. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben a Megrendelő jelen ÁSZF rendelkezéseit nem tartja be, a szerződést egyoldalúan felmondja.

14.3. Felelősség

Megrendelő teljes körű felelősséggel tartozik minden olyan rendelésért és egyéb tranzakcióért, amelynek során a jelszava felhasználásra került. Erre való tekintettel Megrendelő gondoskodik jelszava megfelelő titokban tartásáról. Megrendelő ezen felelőssége nem áll fenn, ha jelszava saját hibáján kívül került illetéktelen személy(ek)hez.

14.4. Felhasználhatósági időtartam

A tanácsadás, tanácsadások megrendelését követően, 1-120 nap között használható, használhatóak fel a megvásárolt tanácsadás, tanácsadások.

Megrendelés napja: a megrendelés kifizetésének a napja

Magyarázat az időhatár szükségességére: a tanácsadó naprakész minden esettel kapcsolatban, folyamatosan figyelemmel kezel minden egyes ügyletet, a tanácsadások között is dolgozik az elhangzottakon, ezért nem elvárható, illetve nem teljesíthető, hogy 120 napon túl is folyamatos naprakészséget biztosítson.

A megvásárolt alkalmat, alkalmakat nem tudom visszautalni.

15. Coaching szerződés – Tanácsadói /megállapodás

A www.kapcsolatspecialista.hu webshopon keresztül leadott rendelésekkel, időpontfoglalással, időpontfoglalásokkal a Megrendelő az ÁSZF 7. pontja szerint, vállalja az alábbi „Coaching szerződés – Tanácsadói /megállapodás” elfogadását, amely aláírás nélkül is érvényes, attól az időponttól kezdődően, hogy a Megrendelő a www.kapcsolatspecialista.hu honlapot felkereste, regisztrációval vagy regisztráció nélkül a terméket / szolgáltatást kifizette. A Megrendelő a www.kapcsolatspecialista.hu honlapon található időpont foglaló rendszerben a konzultáció időpontjait Önállóan tudja lefoglalni, szabad időpontok függvényében. Az időpontok lemondására vagy törlésére, szintén az ÁFSZ, illetve a Coaching szerződés – Tanácsadói /megállapodás az iányadó.

 

Az Ügyfél neve: Online rendszeren belüli regisztráció alapján

 

Konzultáció egysége 75 perc, azaz 1 konzultáció 75 perc.

Ár: A webáruházban feltüntetett ár / 75 perc.

Fizetendő: minden ülés után vagy online

Az ülés időtartama: 75 perc

Időpont-változás vagy lemondás legkésőbb: (24 órával) a megbeszélt időpont előtt írásban módosítható. (e-mail: pt@kapcsolatspecialista.hu, sms: +36-70-675-25-35)

Párkapcsolati tanácsadás nem minősül semmiféle terápiának, ide értve, nem minősül párterápiának, sem családterápiának.

Az ülések között felhívhat telefonon, vagy küldhet e-mailt, ha problémája van, vagy eredményt kíván megosztani velem.

Ha bármi olyat mondok, vagy teszek az ülés folyamán, amitől kényelmetlenül érzi magát, vagy fenntartásai vannak a coaching/tanácsadói folyamattal kapcsolatosan, kérem, mielőbb tudassa velem. A közös munkánk csak akkor lehet hatékony, ha mindketten nyitottak és őszinték vagyunk.

Titoktartás: A coach/tanácsadó minden információt – legyen az üzleti vagy magánjellegű – amit az ügyfél a tudomására hoz, bizalmasnak tekint, és akként is kezel. A coach vállalja, hogy semmilyen körülmények között (kivéve, ha erre törvény kötelezi) sem közvetve, sem közvetlenül nem fedi fel, nem használja az információkat, amiket az ügyfél az ülések során megoszt vele. Adatvédelem: személyes adatok védelme a GDPR szabályokkal összhangban történik. A coaching/tanácsadás természete: Az ügyfél tudatában van annak, hogy a coaching/tanácsadás nem tekinthető egészségügyi szolgáltatásnak, pszichológiai tanácsadásnak, sem pedig a pszichoterápia bármilyen formájának. A coaching sikeréhez az ügyfél és a segítő hatékony együttműködése szükséges, ezért a folyamat eredményességét egyedül egyik fél sem tudja garantálni. Az ügyfél annak teljes tudatában lép be a coaching/tanácsadás folyamatba, hogy felelős a saját eredményeinek eléréséért.

Az ügyfél elolvasta a fentieket, és azzal egyetért.

 

Dátum: Online rendszeren belüli regisztráció alapján

Ügyfél: Online rendszeren belüli regisztráció alapján

Coach: Petrovszky Tivadar