Adatkezelési tájékoztató

Tulajdosos neve:

Székhely: 1172 Bp., Kecel utca 33.
Adószám: 56933776-1-42
– a továbbiakban: Adatkezelő szolgáltatásának igénybe vételéhez.

 

Bevezető

Kérjük, figyelmesen olvassa el jelen adatkezelési tájékoztatónkat (a továbbiakban: Tájékoztató),
melyben személyes adatai kezelését érintő gyakorlatunkat ismertetjük az Általános Adatvédelmi
Rendelet (a GDPR, azaz az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendelete) szerint. Ez a
Tájékoztató az Adatkezelő szolgáltatásait fogyasztóként igénybe vevő személyekre (Ön) vonatkozik.
Bemutatja, hogy az Adatkezelő hogyan gyűjti, használja fel és osztja meg bizonyos esetekben
harmadik felekkel az Ön személyes adatait, továbbá információval szolgál az Ön adatkezeléssel
összefüggő „érintetti” jogairól.

Az Adatkezelő elkötelezett e honlapot felkereső egyének személyes adatainak és magánéletének
védelme iránt. Jelen tájékoztató és nyilatkozat mindenekelőtt az ügyfelek személyes adatainak
interneten keresztül történő bizalmas kezeléséről és védelméről szól, mindazonáltal ide tartoznak az
oldal látogatói is. Összefoglaljuk, hogy a tulajdonos milyen Önre vonatkozó adatokat hogyan gyűjthet
és használhat fel, illetve milyen módon használhatják fel. Az adatok illetéktelen személyek részére
nem kerülnek átadásra és ezen tájékoztatóban meghatározott formában kerülnek felhasználásra.

A szerződésekben egyedi esetekben az adatkezelés célja módosulhat, mely az adott szerződésben
rögzített feltételekkel történik.

A tájékoztató fontos információt nyújt Önnek személyes adatai védelméről és ehhez fűződő jogairól.
Ha a felhasználó nem fogadja el ezen feltételeket, jogában áll a honlap használatát felfüggeszteni és
személyes adat megadása nélkül a böngészést befejezni.
Amennyiben az adatkezelésben Érintett személy úgy érzi, hogy a jelen Tájékoztatóban foglaltakon
túlmenően további kérdése van, vagy a Tájékoztató valamely része számára nem egyértelmű,
magyarázatra szorul, kérjük, hogy lépjen kapcsolatba a személyes adatok védelmének biztosításáért
felelős kollégánkkal. Elérhetősége az alábbi e-mail címen: pt@kapcsolatspecialista.hu. Az Érintett
kérése esetén a kérelemben foglaltaknak megfelelően, minden esetben részletes tájékoztatást
nyújtunk a kezelt személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, és az
adatkezeléssel összefüggő tevékenységről.

  Az adatkezelő személye:


● Székhely: 1172 Budapest, Kecel utca 33.
● Telefonszám: +36 (70) 415 3100
● E-mail cím: pt@kapcsolatspecialista.hu
● Weboldal: 
https://www.kapcsolatspecialista.hu

Az adatkezelésben érintett személy

Mindenki, aki az Adatkezelő elektronikus felületén, a kapcsolatfelvétel során a kapcsolati
űrlapot kitölti, ezzel adatait a regisztráció során megadja (továbbiakban: Érintett).

Adatfeldolgozó

Az Adatkezelő a szolgáltatás biztosítása érdekében, annak működtetése során adatfeldolgozót vesz
igénybe. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott
személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezése szerint dolgozhatja fel, továbbá a szerint
köteles tárolni és megőrizni, és saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet. Az adatfeldolgozó a
személyes adatot az adatkezelő tudta és engedélye nélkül harmadik fél számára nem adhatja át.
Adatfeldolgozó az alábbi tevékenységeket biztosítja Adatkezelő számára:
1. szerver biztosítása
2. szoftver biztosítása
3. informatikai rendszer karbantartása rendszergazdai feladatok ellátása

Könyvelő: az Adatkezelő mindenkori könyveléssel megbízott vállalkozása, az adózási és
számviteli törvényi kötelezettségek teljesítése céljából.

Tárhely szolgáltató:
○ Név/cégnév: MAXER Hosting Kft.
○ Székhely: 9024 Győr, Répce u. 24.
○ Telefonszám: +36 1 2579913
○ E-mail cím: info@maxer.hu
○ Weboldal: https://maxer.hu/
○ Adatvédelmi nyilatkozat link

Google Inc.: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, további
elérhetőségek, levelező rendszer, felhőben történő adat és fájl tárolás, online dokumentum
kezelés, továbbá a hozzátartozó szolgáltatások: Google Drive, Google Docs, Google Search
Console, Google Analytics, Google AdSense, Google AdWords, YouTube, Blogger, Chrome
böngésző támogatása – Google adatvédelme és adatvédelmi elvei.

Facebook Ireland Ltd.: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland, a
Facebook, Instagram, Messenger és Facebook által kínált egyéb termékek, funkciók
támogatása – adatkezelési szabályzat és adatvédelmi tisztviselő elérhetősége.

Twitter International Company: One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07
IRELAND, a Twitter által kínált termékek, funkciók használata – adatkezelési szabályzat és
ászf.

Speciális esetekben a szerződés tartalmazhat további adatfeldolgozó személyeket vagy cégeket.

Az adatkezeléshez hozzájárulás

Választásának megfelelően Ön személyes adatai megadása nélkül is jogosult hozzáférni
weboldalainkhoz, viszont a böngészéshez elengedhetetlen a süti – cookie szabályzat elfogadása,
kapcsolati űrlap kitöltése esetén pedig az adatvédelmi tájékoztató és nyilatkozat jóváhagyása. A
kapcsolati űrlap kitöltése során Ön egyértelmű és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy
cégünk az Ön személyes adatait az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően, az
elektronikus kapcsolatfelvétellel és szolgáltatásokkal összefüggésben kezelje.

Az adatkezelés elvei

A szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó adatkezelést az Adatkezelő az érintettek
magánszférájának védelme és tiszteletben tartása érdekében a vonatkozó hatályos jogszabályok
szerint, így különösen
– 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről,
– az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel
(Infotv.), valamint
– a 2018.05.25-től alkalmazandó – az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete
(2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (általános adatvédelmi rendelet, továbbiakban:
GDPR)
– a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII.
törvény, valamint
– a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995.
évi CXIX. törvénnyel összhangban kezeli.

Jelen Adatkezelési Tájékoztatóban használt kifejezéseket az Infotv., valamint a GDPR értelmező
rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint kell értelmezni.

Az Adatkezelő kizárólag az Érintett jelen Adatkezelési Tájékoztatóban felsorolt személyes adatait
kezeli a célhoz kötöttség elvének megfelelően, kizárólag oly módon, annyi ideig és arra a célra,
amelyet jelen Adatkezelési Tájékoztató ismertet, és amelyhez az Érintett a regisztrációkor
hozzájárulását adta.

Adatkezelő vállalja, hogy amennyiben megváltoztatja a személyes adatok kezelésére vonatkozó
célját, elveit és/vagy gyakorlatát, ezekről a változásokról értesíti az adatkezelésben érintett
személyeket, hogy mindig pontosan ismerjék az érvényes adatkezelési elveket és gyakorlatot. Az
adatkezelő ezzel vállalja, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztató mindig a ténylegesen alkalmazott
elveket és a valóságos gyakorlatot tükrözi.

Ha a személyes adatokat olyan módon szeretnénk felhasználni, hogy ez a felhasználási mód eltérne
a személyes adatok gyűjtésekor meghirdetett elvekkel és célokkal, akkor előzetesen e-mailen
keresztül értesítjük az Érintetteket, akiknek felajánljuk azt a lehetőséget, hogy eldönthessék,
hozzájárulnak-e az új feltételek mentén is személyes adataik korábbiaktól eltérő módon történő
kezeléséhez.
Tájékoztatjuk, hogy személyes adatainak kezelése során automatizált adatfeldolgozással hozott
döntésre nem kerül sor.

Adatbiztonság

Az adatkezelő annak érdekében, hogy a megadott személyes adatok biztonságát az adatkezelés
teljes szakaszában biztosítsa, minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz. Az
adatkezelő az adatkezelési műveleteket úgy tervezi meg és hajtja végre, hogy az Infotv. és az
adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsa az érintettek
magánszférájának védelmét. Az adatkezelő és az adatfeldolgozó gondoskodik az adatok
biztonságáról, továbbá megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat
az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok
érvényre juttatásához szükségesek. Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi,
különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy
megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika
megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás megelőzése érdekében. Az adatok feldolgozása
informatikai eszközökkel történik. Az adatok kimentése és továbbítása (például az eljáró hatóság
felé), kizárólag arra felhatalmazott adatkezelő által történik, adattovábbítási nyilvántartásban rögzítve.
A kialakított szabályozás minden tevékenységet visszakereshetően dokumentál.

Az adatkezelés célja

Az adatkezelésben érintett személy a(z) https://www.kapcsolatspecialista.hu elektronikus felületén
történő űrlap kitöltésével kifejezi szándékát az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatás
igénybevételére.
A szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlen a szükséges adatok megadása, amelynek célja:
● részben törvényi kötelezettség teljesítése (például: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
előírásainak megfelelően),
● más részben pedig a szolgáltatás kielégítő teljesítése, valamint
● a marketing adatkezeléssel összefüggésben az Adatkezelő gazdasági reklámüzenetet is
tartalmazó tevékenységével, szolgáltatásával kapcsolatban.

Az adatkezelés megnevezése

Az Érintett által a(z) https://www.kapcsolatspecialista.hu elektronikus felületén történő online
kapcsolatfelvétel céljából, az elektronikus űrlap kitöltése során megadott személyes adatok kezelése
az Adatkezelő elektronikus rendszerében, a megrendelt szolgáltatás teljesítése érdekében
történik.

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelésre a(z) https://www.kapcsolatspecialista.hu elektronikus felületén online
kapcsolatfelvétel céljából történő űrlap kitöltését követően kerül sor, az Ön kifejezett és önkéntes
hozzájárulását követően. A szolgáltatás teljesítése után a megadott adatait a továbbiakban az
adózási és számviteli törvényi kötelezettségek teljesítése miatt tároljuk és kezeljük. Adatait a törvényi
kötelezettségek teljesítését kivéve, harmadik félnek nem adjuk át.

Amennyiben emailben veszi fel cégünkkel a kapcsolatot, az az Ön kifejezett és önkéntes
hozzájárulásának számít, az emailben megadott adatok kezelésének tekintetében.

Az Adatkezelő KapcsolatSpecialista közösségi oldalainak (Facebook, Instagram, stb.)
„lájkolása”, követése szintén az Érintett kifejezett és önkéntes hozzájárulásának minősül. Az adatok
forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon
tájékozódhat az Érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés
időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal
szabályozása vonatkozik.

A megadott és kezelt adatok köre
● név
● cím
● székhely
● adószám
● email cím
● telefonszám
● rendszer információk (IP-cím, rendszer verzió, felbontás, statisztika a honlapon megtekintett
oldalakról, böngészési szokások, viselkedési mintázat)

Tájékoztatjuk, hogy minden esetben, amikor személyes adatokat kérünk, szabadon dönthetnek arról,
hogy megadják- e a kért információt. Meg kell azonban jegyezni, hogy amennyiben valaki nem adja
meg a kért adatot, előfordulhat, hogy nem tudja teljes mértékben az adott szolgáltatást igénybe venni.

A személyes adatok, és egyéb adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag az Érintett tartozik
felelősséggel.

Az Adatkezelő nem gyűjt érzékeny (különleges) adatokat, amelyek például – de nem kizárólagosan –
faji eredetre, nemzetiségi és etnikai hovatartozásra, politikai véleményre, vallásos vagy más
meggyőződésre, egészségi állapotra, kóros szenvedélyre, szexuális életre, valamint büntetett
előéletre vonatkoznak.

Az adatok forrása

Közvetlenül az Érintettől felvett, az Érintett által a regisztráció során, valamint a szolgáltatás
igénybevétele közben az Adatkezelő felületén, önkéntesen megadott adatok.

Az Adatkezelő weboldalának süti (cookie) kezelése

Amennyiben az Adatkezelő az Érintett számítógépén nyomon követő sütiket helyezne el, és azt
közvetlen vagy közvetett módon célzott reklámok elhelyezésére használná az Érintett által használt
internetes felületeken, például közösségi oldalakon, arról Adatkezelő külön tájékoztatja Érintetteket a
cookie (süti) tájékoztatóban. A legtöbb internet böngésző úgy kerül beállításra, hogy elfogadja a
sütiket. Az Érintett megváltoztathatja a beállításokat, úgy hogy blokkolja a sütiket, illetve
figyelmeztetést kérhet, amikor sütiket állítanak be az eszközön. Számos módja ismert a sütik
kezelésének. Kérjük, nézze meg internet böngészője információit vagy a segítség oldalt, ha többet
kíván tudni a böngésző beállításokról és azok módosításáról. A süti általában tartalmazza a webhely
nevét, ahonnan származik, élettartamának idejét (milyen hosszan marad az oldal látogatójának
készülékén) és az értékét, amely általában egy véletlenszerűen generált egyedi szám. A sütiket arra
használjuk, hogy a későbbiekben jobban testre lehessen szabni az Adatkezelő elektronikus oldalát,
ezáltal könnyebb legyen a látogatók számára az oldal használata.

A Cookie tájékoztatónkban olvashat többet a cookie-k (sütik) kezeléséről.

Az adatkezelés időtartama

● A megadott személyes adatait mindaddig tároljuk, amíg hozzájárulását az Érintett vissza nem
vonja.
● Hozzájárulását bármikor visszavonhatja, a már fent említett módokon.
● Az Adatkezelő a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon, Facebook-on stb. megadott
adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes
adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 1 év elteltével törli.

Kik ismerhetik meg a megadott személyes adatokat?

A megadott adatokat kizárólag az Adatkezelő ismerheti meg, valamint munkakörével összefüggésben
az Adatkezelővel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban lévő kolléga, például: rendszergazda,
értékesítő, ügyvezető. Személyes adatait harmadik személynek – törvényi kötelezettség esetét kivéve
– nem adjuk át.

Adattovábbítás, adattovábbítás feltételei

Az Adatkezelő a lehető legnagyobb mértékben vállal a titoktartási kötelezettséget, és annak eleget
tesz a szolgáltatás igénybevételének időpontjától. Azonban az Adatkezelő az általa kezelt adatokat –
a szükséges mértékben – továbbíthatja a következő területeken tevékenykedő, általa kijelölt
személyek, valamint társaságok részére:
● Adatfeldolgozás
● Jogi képviselet
● Jogviták kezelésére jogszabály alapján jogosult szervek
● Kézbesítés
● Könyvelés
● Számlázás

Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai, jogorvoslati lehetőségei

Az adatkezeléssel kapcsolatos, jelen Adatkezelési Tájékoztatóban ismertetett jogokkal, jogorvoslati
lehetőségekkel az Érintett a személyazonosságának és az adattal való kapcsolatának igazolása
esetén élhet. Vagyis az Érintett személyt az Adatkezelőnek azonosítani kell tudnia, a visszaélések
elkerülése végett, az Érintett személyes adatainak védelme érdekében.

Tájékoztatáshoz való jog

Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról. Az
Érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az Érintettre vonatkozó, kezelt személyes adatokról,
az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges adattovábbítás jogalapjáról és
címzettjéről. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb
azonban 25 napon belül (a 2018. május 25-től alkalmazandó GDPR alapján egy hónapon belül),
közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, az általa rendelkezésre bocsátott személyes adatait
tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja Adatkezelőtől.

Adatok helyesbítése, törlése, korlátozása (zárolása)

Az Érintett bármikor módosíthatja vagy kérelmezheti személyes adatainak helyesbítését, törlését (a
kötelező adatkezelés kivételével) vagy zárolását az Adatkezelő elérhetőségein.

Az Adatkezelő törli az Érintett szolgáltatással kapcsolatban kezelt személyes adatait, ha azok
kezelése jogellenes; az adatkezelés célja megszűnt; vagy az adatok tárolásának törvényben
meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság elrendelte; vagy ha az adatkezelés hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem
orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki.

Értesítési kötelezettség

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy
adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték. Az érintettet kérésére
az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.
A valószínűsíthetően magas kockázattal járó adatvédelmi incidens bekövetkezése esetén az
Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet (a felügyeleti adatvédelmi
hatóságot pedig 72 órán belül). Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a
személyes adatok megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az
azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Tiltakozás személyes adat kezelése ellen

Az Érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen,

1. ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi
kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos
érdekének érvényesítéséhez szükséges (kötelező adatkezelés kivételével)
2. ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés,
közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
3. valamely törvényben meghatározott egyéb esetben.
Ha az adatkezelő az Érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést
megszünteti, és az adatokat zárolja.

Jogorvoslat

Ha az Érintett úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogsérelem érte,
kérdéseivel és jogorvoslatért fordulhat az Adatkezelőhöz a fent megadott elérhetőségeken.


Továbbá vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál,
melynek elérhetősége: Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., honlap: www.naih.hu ,
telefon: +36-1-3911400, e- mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu. Valamint fordulhat közvetlenül a
lakóhelye szerint illetékes törvényszékhez is.

WordPress PopUp Plugin